FAQ

Rozwiń/zwiń

W projektach unijnych realizowanych w ramach polityki spójności jest wskazanie, że projekt można realizować kwotami ryczałtowymi tylko jeżeli dofinansowanie w projekcie nie przekroczy kwoty 100.000 eur. Czy Program Re_Open UK przewiduje zastosowanie takiego limitu?

W ramach Programu Re_Open UK nie ma limitu dotyczącego możliwości stosowania ww. kwot. Należy jednak pamiętać o limitach określonych w § 6. ust. 6 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów, a także o limicie dotyczącym pomocy de minimis, ponieważ projekt rozliczany kwotami ryczałtowymi można realizować wyłącznie w oparciu o przepisy o pomocy de minimis.

Rozwiń/zwiń

Czy oświadczenie w brzmieniu: „Oświadczam, że prowadziłem / prowadziłam wymianę handlową ze Zjednoczonym Królestwem od roku, który we wniosku o dofinansowanie został przyjęty jako rok bazowy (2018 albo 2019) i działalność ta nie była zawieszona do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie” odnosi się do okresu kontynuowania działalności gospodarczej czy ciągłości wymiany handlowej z UK.

Oświadczenie dotyczy kontynuowania działalności gospodarczej rozumianej jako brak okresów zawieszenia działalności gospodarczej.

Rozwiń/zwiń

Czy na etapie składania wniosku wymagane są wszystkie pozwolenia ? Chodzi w szczególności o decyzje środowiskową / decyzje o braku konieczności sporządzania raportu w przypadku przedsięwzięć które mogą oddziaływać na środowisko? Czy wystarczy jeśli wskazane decyzje będą dostarczone na etapie podpisania umowy o dofinansowanie? Jeśli tak, to czy w oświadczeniu nr 22 zaznaczenia pola „NIE” jest możliwe i nie wpłynie na niespełnienie któregoś z kryteriów?

Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Re_Open UK § 10. ust 5. „dofinansowaniu podlegają jedynie projekty, które nie uwzględniają przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, ani przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony obszar Natura 2000.” Jednocześnie formularz wniosku o dofinansowanie pozwala na wybór trzech opcji (TAK, NIE, NIE DOTYCZY) przy oświadczeniu nr 22. W przypadku wyboru odpowiedzi: „NIE” wnioskodawca na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu zostanie wezwany do wyjaśnień w powyższym zakresie, w tym do potwierdzenia zgodności projektu z wymogami wskazanymi w § 10. ust 5. Regulaminu. Tym samym wnioskodawca może nie posiadać na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednakże musi je posiadać na etapie oceny formalno-merytorycznej i korygowania wniosku, aby mógł złożyć stosowne oświadczenie (opcja „TAK”) i potwierdzić zgodność projektu z wymogami ww. Regulaminu. Powyższe będzie miało wpływ na ocenę kryterium: „Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne w ramach Programu Re_Open UK”, w ramach którego weryfikacji podlega, czy wydatki są zgodne z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny określonymi w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie.

Rozwiń/zwiń

Koszty ogólnozakładowe związane z brexit w postaci wynagrodzeń – jaką wartość wynagrodzeń osób oddelegowanych do brexit powinniśmy przyjąć tzn. czy koszt brutto czy koszt całkowity z narzutami pracodawcy?

W przypadku wartości wynagrodzeń osób oddelegowanych do nowych obowiązków powstałych w związku z brexit, pod uwagę należy brać koszt całkowity z narzutami pracodawcy (tzw. brutto brutto).

Rozwiń/zwiń

Czy koszt cła podlega finansowaniu w ramach Programu Re_Open UK?

Koszt cła jest wydatkiem niekwalifikowalnym w ramach Programu Re_Open UK.

Rozwiń/zwiń

W przypadku firmy transportowej wyliczając spadek obrotów: czy należy wziąć pod uwagę tylko kontrahentów,  którzy są  jest zarejestrowani w Wielkiej Brytanii, czy też można wziąć pod uwagę kontrahentów zarejestrowanych w UE np. Niemcy , ale usługa transportowa jest realizowana na teren Wielkiej Brytanii np. firma niemiecka zleca transport żywności na teren UK.

Wypełniając wniosek o dofinansowanie należy brać pod uwagę tylko kontrahentów z UK (zarejestrowanych w tym kraju).

Rozwiń/zwiń

Czy transakcje ze spółkami powiązanymi mogą być wliczane w kwestie spadku obrotów?

Transakcje z podmiotami powiązanymi mogą być uwzględniane przy określaniu spadku obrotów, pod warunkiem, że podmioty te jak i Wnioskodawca prowadzą niezależną gospodarkę finansową.

Rozwiń/zwiń

Co rozumieć przez pojęcie „analiza potrzeb przedsiębiorstwa”. Czy musi to być jakieś fizyczne opracowanie?

Analiza potrzeb przedsiębiorstwa jest rodzajem strategii określającej aktualny stan przedsiębiorstwa, jego potrzeby rozwojowe i cele do osiągnięcia. Dokument przyjmuje formę pisemnego opracowania stworzonego pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa.

Rozwiń/zwiń

Czy wybór roku bazowego (2018 lub 2019) jest wyłącznym wyborem Wnioskodawcy? Np. jeśli prowadził wymianę handlową zarówno w 2018 jak i 2019, to sam może wskazać korzystniejszy dla siebie wybrany rok bazowy?

Wnioskodawca sam dokonuje wyboru, który rok przyjmie za punkt odniesienia, wybierając dla siebie korzystniejszą opcję, zapewniającą uzyskanie większej liczby punktów na etapie oceny formalno – merytorycznej.

Rozwiń/zwiń

Czy w ramach typu 3 i 4 można zakupować tylko nowe środki trwałe?

Nowe środki trwałe są wydatkami kwalifikowalnymi, które przewidziane zostały w : typ 2 (Re_start inwestycyjny), typ 3 (Akcja adaptacja), typ 4 (Brexit bez straty). Program przewiduje również możliwość zakwalifikowania używanych środków trwałych (również w ramach typu projektu nr 2,3,4), a zasady ich kwalifikowalności zostały określone w dokumencie „Zasady kwalifikowania wydatków i udzielania zamówień w ramach Programu Re_Open UK”. Warunki kwalifikowania używanych środków trwałych:

  • został zakupiony przez podmiot mający status MŚP;
  • podmiot sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
  • w terminie 7 lat wstecz wydatek nie został współfinansowany z pomocy unijnej lub krajowych środków publicznych. Oznacza to, że sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych. Jeżeli sprzedający nabył środek trwały w okresie krótszym niż 7 lat, to Ostateczny odbiorca zobowiązany jest do ustalenia również poprzednich właścicieli i uzyskania od nich stosownych oświadczeń w zakresie braku współfinansowania danego zakupu ze środków unijnych lub krajowych środków publicznych. Przedstawiona dokumentacja w sposób niebudzący wątpliwości interpretacyjnych musi wskazywać, iż nabyty środek trwały nie został współfinansowany ze środków unijnych i krajowych środków publicznych w okresie 7 lat poprzedzających dzień rozliczenia wydatku. Termin 7 lat liczony jest w miesiącach kalendarzowych od daty rozliczenia wydatku,
  • cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu (spełnienie warunku potwierdza oświadczenie Ostatecznego odbiorcy wraz z wyceną niezależnego rzeczoznawcy.

Rozwiń/zwiń

Jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie są wymagane, gdy w ramach inwestycji planowana jest budowa zakładu?

Na etapie oceny formalno – merytorycznej nie wymagamy załączników odnoszących się do planowanych prac budowlanych (np. kosztorys, pozwolenie na budowę). Nie zmienia to faktu, że roboty budowalne powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowalnego, zakończone odbiorami i pozwoleniami na użytkowanie.

Rozwiń/zwiń

Jakiego zakresu będzie dotyczyła ocena kwalifikowalności wydatków poniesionych już po zakwalifikowaniu projektu oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie. Proszę o wyjaśnienie zapisu w Regulaminie „Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z Ostatecznym odbiorcą umowy o dofinansowanie  nie oznacza, że wszystkie wydatki ujęte we wniosku o dofinansowanie i przedstawione przez Ostatecznego odbiorcę do rozliczenia w trakcie realizacji projektu, będą kwalifikować się do współfinansowania”. Czy realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie i zakup np. środków trwałych wskazanych projekcie może zostać zakwestionowany? Jakie są ryzyka w tym zakresie?

Na etapie oceny formalno – merytorycznej sprawdzana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków w oparciu o dane przedstawione we wniosku o dofinansowanie. Na etapie rozliczenia wydatku, może zdarzyć się sytuacja, że nastąpią niezgodności między zapisami umowy o dofinansowanie a Zasadami kwalifikowania wydatków i udzielania zamówień w ramach Programu RE_OPEN UK, czego przykładem są nieprawidłowości związane z udzielaniem zamówień publicznych (opisanych w punkcie 12 Zasad kwalifikowania).

Skip to content