W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., która pełni funkcję Podmiotu Zarządzającego pobrexitową rezerwą dostosowawczą w części wkładu finansowego  z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla przedsiębiorców przestrzega się norm prawnych i etycznych a także przestrzega się zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości.

Podejmowane przez ŁSSE działania będą jednoznacznie ukierunkowane na przeciwdziałanie wszelkim formom nadużyć finansowych i korupcji.

Zobowiązania takiego oczekuje się również od Ostatecznych odbiorców projektów realizowanych w ramach Programu Re_Open UK oraz ich kontrahentów.
W szczególności oczekuje się, że realizując swoje obowiązki będą oni przestrzegać zasad prawości, obiektywności, odpowiedzialności i uczciwości.

W ŁSSE wprowadzono jednolity system przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów i korupcji, który składa się z następujących elementów: zapobieganie nadużyciom finansowym, wykrywanie i zgłaszanie nadużyć finansowych odpowiednim służbom i instytucjom oraz raportowanie
o tych nieprawidłowościach i korygowanie wydatków w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia nadużycia finansowego. Wprowadzenie powyższych rozwiązań rekomendowane jest także Ostatecznym odbiorcom projektów realizowanych w ramach Programu Re_Open UK.

ŁSSE informuje, że będzie z pełną surowością i konsekwencją zwalczać wszelkie przypadki nadużyć finansowych, korzystając przy tym ze wsparcia odpowiednich służb i organów ścigania. 

ŁSSE rekomenduje zapoznanie się z poniższymi dokumentami oraz ich stosowanie wszędzie tam, gdzie jest to właściwe. Powyższe ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie wykrywania i postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych.

CBA

  1. Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
  2. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych

KE

  1. Nota informacyjna COCOF 09_0003_00 (PL) (ANG)
  2. Podręcznik – Rola audytorów z państw członkowskich w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym i ich wykrywania w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Doświadczenia i praktyki w państwach członkowskich
  3. Zamówienia publiczne porady dla osób odpowiedzialnych za  udzielanie  zamówień  publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
  4. Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego

OLAF

  1. Praktyczny przewodnik OLAF poświęcony fałszowaniu dokumentów
  2. Praktyczny przewodnik OLAF poświęcony konfliktowi interesów
  3. Zbiór anonimowych spraw OLAF (PL) (ANG) 

UOKiK

  1. Zmowy przetargowe

Poniżej ŁSSE zamieszcza przydatne linki, pod którymi możliwe jest zasięgnięcie dodatkowych informacji związanych z nadużyciami finansowymi oraz korupcją:

http://www.antykorupcja.gov.pl/ 

https://cba.gov.pl/

http://www.policja.pl/

Platforma e-learningowa CBA

https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/

Skip to content