FAQ Re_Open UK

Rozwiń/zwiń

Czy rekompensaty pobrexitowe (Typ 5 projektów) można łączyć z innym wsparciem z Programu Re_Open UK?

Nie, jeśli skorzystasz z rekompensaty (Typ 5) to nie możesz realizować projektów z innych typów.

Rozwiń/zwiń

Ile trwa ocena wniosków o dofinansowanie?

Ocena trwa do 60 dni kalendarzowych. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec zmianie, o czym informujemy na stronie internetowej Re_Open UK. Wnioskodawcy przysługuje prawo do jednokrotnej poprawy/uzupełnienia złożonego w GW wniosku o dofinansowanie, po otrzymaniu wezwania wskazującego zakres poprawy/uzupełnienia.

Rozwiń/zwiń

Czy “oddziały przedsiębiorców zagranicznych” mogą ubiegać się o dotację z Programu Re_Open UK?

“Oddziały przedsiębiorców zagranicznych” zarejestrowane w KRS nie mogą ubiegać się o dotacje z Programu Re_Open UK. Zasady tworzenia i funkcjonowania oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce regulowały dotychczas przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Począwszy od 30 kwietnia 2018 r. obowiązuje w tym zakresie nowa ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wdrażająca dyrektywę nr 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym). Żaden z przepisów tej ustawy, tak samo jak w przypadku poprzedniej ustawy o swobodzie działalności, nie przyznaje jednak oddziałowi przedsiębiorcy zagranicznego zdolności prawnej.

Rozwiń/zwiń

Kto może reprezentować Wnioskodawcę/Ostatecznego odbiorcę jako Pracownik na targach i misjach gospodarczych?

Przez pracownika, należy rozumieć:

1) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 i 1700);

2) pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563);

3) osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;

4) właściciela pełniącego funkcje kierownicze;

5) wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Rozwiń/zwiń

Czy w ramach Programu Re_Open UK kwalifikowany jest leasing?

Co do zasady, do współfinansowania ze środków Programu Re_Open UK kwalifikować się mogą wydatki poniesione w związku z leasingiem finansowym, oraz operacyjnym pod warunkiem, że umowa leasingu uwzględnia wykup przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy.

Istotą umowy leasingu finansowego jest przekazanie leasingobiorcy (Ostatecznemu odbiorcy współfinansowanego projektu) przez leasingodawcę na określony czas prawa do użytkowania określonych składników majątku trwałego w zamian za raty leasingowe. Najczęściej okres trwania umowy tego typu leasingu odpowiada okresowi ekonomicznego zużycia przedmiotu umowy. Przedmiot leasingu jest wykazywany w aktywach leasingobiorcy.

W przypadku zastosowania w projekcie źródła finansowania w postaci leasingu finansowego kosztem kwalifikowalnym jest część kapitałowa raty leasingowej, o ile we wniosku o dofinansowanie Ostateczny odbiorca/wnioskodawca jest wskazany jako podmiot ponoszący wydatki. Takie rozwiązanie wiąże się jednak z długotrwałym procesem wypłaty dotacji, co związane jest z ujmowaniem we wniosku o płatność częściową wyłącznie już poniesionych kosztów z tytułu rat.

Możliwe jest też drugie, wygodniejsze dla Ostatecznych odbiorców rozwiązanie, w ramach którego wydatkiem kwalifikowalnym może być kwota z faktury nabycia przedmiotu leasingu, wystawionej na rzecz leasingodawcy. W tym przypadku we wniosku o dofinansowanie leasingodawca musi zostać wskazany przez Ostatecznego odbiorcę/Wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia wydatku na zakup leasingowanego dobra na rzecz Ostatecznego odbiorcy. Wówczas faktura wystawiona na rzecz firmy leasingowej będzie dowodem potwierdzającym wydatek, zaś koszty poniesione przez Ostatecznego odbiorcę na opłacenie rat związanych z leasingiem nie będą już wydatkami kwalifikowalnymi.

Obok leasingu finansowego, Ostateczny odbiorca będzie mógł wybrać również operacyjny. Istotą tego typu umowy leasingu jest również przekazanie leasingobiorcy przez leasingodawcę na określony czas prawa do użytkowania określonych składników majątku trwałego, w zamian za raty leasingowe. Jednak okres ten nie może być krótszy niż 40% normatywnego czasu amortyzacji przedmiotu umowy. Przedmiot leasingu operacyjnego pozostaje w aktywach leasingodawcy. W tym przypadku kosztem kwalifikowalnym jest część kapitałowa raty leasingowej. Jedną z zasad kwalifikowalności wydatków jest zasada faktycznego ich poniesienia. Dowodem na to jest dokument potwierdzający opłacenie raty leasingowej, z wyjątkiem oczywiście zastosowania mechanizmu upoważnienia do poniesienia wydatku przez leasingodawcę, w przypadku leasingu finansowego. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu – wartość tę określa się w wycenie niezależnego rzeczoznawcy.

Aby wydatki poniesione w związku z leasingiem były kwalifikowalne, umowa leasingu może być podpisana najwcześniej po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (w przypadku typu 1, 2 i 3), a w przypadku typu 4 – w dniu 1 stycznia 2020. Zakończenie umowy leasingu oraz wykup przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu musi nastąpić najpóźniej w dniu wskazanym jako dzień zakończenia realizacji umowy o dofinansowanie (typ 1, 2 i 3) lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie – w przypadku typu 4.

Rozwiń/zwiń

W projektach unijnych realizowanych w ramach polityki spójności jest wskazanie, że projekt można realizować kwotami ryczałtowymi tylko jeżeli dofinansowanie w projekcie nie przekroczy kwoty 100.000 eur. Czy Program Re_Open UK przewiduje zastosowanie takiego limitu?

W ramach Programu Re_Open UK nie ma limitu dotyczącego możliwości stosowania ww. kwot. Należy jednak pamiętać o limitach określonych w § 6. ust. 6 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów, a także o limicie dotyczącym pomocy de minimis, ponieważ projekt rozliczany kwotami ryczałtowymi można realizować wyłącznie w oparciu o przepisy o pomocy de minimis.

Rozwiń/zwiń

Czy oświadczenie w brzmieniu: „Oświadczam, że prowadziłem / prowadziłam wymianę handlową ze Zjednoczonym Królestwem od roku, który we wniosku o dofinansowanie został przyjęty jako rok bazowy (2018 albo 2019) i działalność ta nie była zawieszona do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie” odnosi się do okresu kontynuowania działalności gospodarczej czy ciągłości wymiany handlowej z UK.

Oświadczenie dotyczy kontynuowania działalności gospodarczej rozumianej jako brak okresów zawieszenia działalności gospodarczej.

Rozwiń/zwiń

Czy na etapie składania wniosku wymagane są wszystkie pozwolenia ? Chodzi w szczególności o decyzje środowiskową / decyzje o braku konieczności sporządzania raportu w przypadku przedsięwzięć które mogą oddziaływać na środowisko? Czy wystarczy jeśli wskazane decyzje będą dostarczone na etapie podpisania umowy o dofinansowanie? Jeśli tak, to czy w oświadczeniu nr 22 zaznaczenia pola „NIE” jest możliwe i nie wpłynie na niespełnienie któregoś z kryteriów?

Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Re_Open UK § 10. ust 5. „dofinansowaniu podlegają jedynie projekty, które nie uwzględniają przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, ani przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony obszar Natura 2000.” Jednocześnie formularz wniosku o dofinansowanie pozwala na wybór trzech opcji (TAK, NIE, NIE DOTYCZY) przy oświadczeniu nr 22. W przypadku wyboru odpowiedzi: „NIE” wnioskodawca na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu zostanie wezwany do wyjaśnień w powyższym zakresie, w tym do potwierdzenia zgodności projektu z wymogami wskazanymi w § 10. ust 5. Regulaminu. Tym samym wnioskodawca może nie posiadać na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednakże musi je posiadać na etapie oceny formalno-merytorycznej i korygowania wniosku, aby mógł złożyć stosowne oświadczenie (opcja „TAK”) i potwierdzić zgodność projektu z wymogami ww. Regulaminu. Powyższe będzie miało wpływ na ocenę kryterium: „Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne w ramach Programu Re_Open UK”, w ramach którego weryfikacji podlega, czy wydatki są zgodne z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny określonymi w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie.

Rozwiń/zwiń

Koszty ogólnozakładowe związane z brexit w postaci wynagrodzeń – jaką wartość wynagrodzeń osób oddelegowanych do brexit powinniśmy przyjąć tzn. czy koszt brutto czy koszt całkowity z narzutami pracodawcy?

W przypadku wartości wynagrodzeń osób oddelegowanych do nowych obowiązków powstałych w związku z brexit, pod uwagę należy brać koszt całkowity z narzutami pracodawcy (tzw. brutto brutto).

Rozwiń/zwiń

Czy koszt cła podlega finansowaniu w ramach Programu Re_Open UK?

Koszt cła jest wydatkiem niekwalifikowalnym w ramach Programu Re_Open UK. Koszt odprawy celnej są kwalifikowane jedynie w przypadku udziału w międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych za granicą (Typ 1).

Rozwiń/zwiń

W przypadku firmy transportowej wyliczając spadek obrotów: czy należy wziąć pod uwagę tylko kontrahentów,  którzy są  jest zarejestrowani w Wielkiej Brytanii, czy też można wziąć pod uwagę kontrahentów zarejestrowanych w UE np. Niemcy , ale usługa transportowa jest realizowana na teren Wielkiej Brytanii np. firma niemiecka zleca transport żywności na teren UK.

Prowadzenie wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem można udokumentować poprzez faktury potwierdzające sprzedaż/zakup od podmiotów ze Zjednoczonego Królestwa lub wiarygodnie wykazać na podstawie posiadanych dokumentów dowodowych, że towary, produkty/usługi zostały przekazane do/odebrane od odbiorców ze Zjednoczonego Królestwa lub że usługi zostały wykorzystane do dostarczenia towarów, produktów na teren/nabycia towarów, produktów z terenu Zjednoczonego Królestwa. Zgodnie z powyższym można brać pod uwagę wymianę handlową z Wielką Brytanią za pośrednictwem kontrahentów z innych krajów.

Rozwiń/zwiń

Czy transakcje ze spółkami powiązanymi mogą być wliczane w kwestie spadku obrotów?

Transakcje z podmiotami powiązanymi mogą być uwzględniane przy określaniu spadku obrotów, pod warunkiem, że podmioty te jak i Wnioskodawca prowadzą niezależną gospodarkę finansową.

Rozwiń/zwiń

Co rozumieć przez pojęcie „analiza potrzeb przedsiębiorstwa”. Czy musi to być jakieś fizyczne opracowanie?

Analiza potrzeb przedsiębiorstwa jest rodzajem strategii określającej aktualny stan przedsiębiorstwa, jego potrzeby rozwojowe i cele do osiągnięcia. Dokument przyjmuje formę pisemnego opracowania stworzonego pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa.

Rozwiń/zwiń

Czy wybór roku bazowego (2018 lub 2019) jest wyłącznym wyborem Wnioskodawcy? Np. jeśli prowadził wymianę handlową zarówno w 2018 jak i 2019, to sam może wskazać korzystniejszy dla siebie wybrany rok bazowy?

Wnioskodawca sam dokonuje wyboru, który rok przyjmie za punkt odniesienia, wybierając dla siebie korzystniejszą opcję, zapewniającą uzyskanie większej liczby punktów na etapie oceny formalno – merytorycznej.

Rozwiń/zwiń

Czy w ramach typu 3 i 4 można zakupować tylko nowe środki trwałe?

Nowe środki trwałe są wydatkami kwalifikowalnymi, które przewidziane zostały w : typ 2 (Re_start inwestycyjny), typ 3 (Akcja adaptacja), typ 4 (Brexit bez straty). Program przewiduje również możliwość zakwalifikowania używanych środków trwałych (również w ramach typu projektu nr 2,3,4), a zasady ich kwalifikowalności zostały określone w dokumencie „Zasady kwalifikowania wydatków i udzielania zamówień w ramach Programu Re_Open UK”. Warunki kwalifikowania używanych środków trwałych:

  • został zakupiony przez podmiot mający status MŚP;
  • podmiot sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
  • w terminie 7 lat wstecz wydatek nie został współfinansowany z pomocy unijnej lub krajowych środków publicznych. Oznacza to, że sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych. Jeżeli sprzedający nabył środek trwały w okresie krótszym niż 7 lat, to Ostateczny odbiorca zobowiązany jest do ustalenia również poprzednich właścicieli i uzyskania od nich stosownych oświadczeń w zakresie braku współfinansowania danego zakupu ze środków unijnych lub krajowych środków publicznych. Przedstawiona dokumentacja w sposób niebudzący wątpliwości interpretacyjnych musi wskazywać, iż nabyty środek trwały nie został współfinansowany ze środków unijnych i krajowych środków publicznych w okresie 7 lat poprzedzających dzień rozliczenia wydatku. Termin 7 lat liczony jest w miesiącach kalendarzowych od daty rozliczenia wydatku,
  • cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu (spełnienie warunku potwierdza oświadczenie Ostatecznego odbiorcy wraz z wyceną niezależnego rzeczoznawcy. (warunek nie dotyczy projektów typu 4 – brexit bez straty)

Rozwiń/zwiń

Jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie są wymagane, gdy w ramach inwestycji planowana jest budowa zakładu?

Na etapie oceny formalno – merytorycznej nie wymagamy załączników odnoszących się do planowanych prac budowlanych (np. kosztorys, pozwolenie na budowę). Nie zmienia to faktu, że roboty budowalne powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowalnego, zakończone odbiorami i pozwoleniami na użytkowanie.

Rozwiń/zwiń

Jakiego zakresu będzie dotyczyła ocena kwalifikowalności wydatków poniesionych już po zakwalifikowaniu projektu oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie. Proszę o wyjaśnienie zapisu w Regulaminie „Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z Ostatecznym odbiorcą umowy o dofinansowanie  nie oznacza, że wszystkie wydatki ujęte we wniosku o dofinansowanie i przedstawione przez Ostatecznego odbiorcę do rozliczenia w trakcie realizacji projektu, będą kwalifikować się do współfinansowania”. Czy realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie i zakup np. środków trwałych wskazanych projekcie może zostać zakwestionowany? Jakie są ryzyka w tym zakresie?

Na etapie oceny formalno – merytorycznej sprawdzana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków w oparciu o dane przedstawione we wniosku o dofinansowanie. Na etapie rozliczenia wydatku, może zdarzyć się sytuacja, że nastąpią niezgodności między zapisami umowy o dofinansowanie a Zasadami kwalifikowania wydatków i udzielania zamówień w ramach Programu RE_OPEN UK, czego przykładem są nieprawidłowości związane z udzielaniem zamówień publicznych (opisanych w punkcie 12 Zasad kwalifikowania).

Skip to content