Informujemy o wprowadzeniu zmian do Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów

Informujemy o wprowadzeniu zmian do Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów

Wprowadzone zostały następujące zmiany:

  1. w rozdziale III: Rozpoczęcie pracy KOP – dodano zapisy dotyczące sytuacji braku możliwości podpisania Oświadczenia członka KOP o bezstronności i deklaracji poufności w związku z powyższym zmianie uległy zapisy samego Oświadczenia, które stanowi zał. 1 do Regulaminu KOP
  2. w rozdziale IV: Procedura oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie – dodano informację, że ocena jest przeprowadzona na jednej karcie oceny

Jednocześnie Podmiot Zarządzający informuje, że przedmiotowe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców i wynikają z doświadczeń z dotychczasowej pracy KOP i oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie.

Przedstawione zmiany mają na celu usprawnienie pracy w trakcie  oceny  formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie i obowiązują dla Komisji Oceny Projektów powołanych od rund naboru zakończonych w dniu 14.04.2023 r. i ogłoszonych na podstawie Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie z dnia 06.03.2023 r.

Skip to content