Zmieniamy Program Re_Open UK. Wprowadzamy do oferty “Typ projektów 5. Brexit bez straty – rekompensaty”

Wprowadzamy do Programu Re_Open UK “Typ projektów 5. Brexit bez straty – rekompensaty”

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem nowego typu projektu Brexit bez straty – rekompensaty do Programu Re_Open UK wprowadzono następujące zmiany:

  1. w podrozdziale 4.1. Działanie 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit w punkcie Typy projektów, dodano nowy tiret w brzmieniu: „Typ 5. Brexit bez straty – rekompensaty”
  2. w podrozdziale 4.1. Działanie 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit w punkcie Maksymalny % poziom dofinansowania dodano nowy tiret w brzmieniu: „do 100 % – dla przedsiębiorców innych niż MŚP w typie 5 Brexit bez straty – rekompensaty”
  3. w podrozdziale 4.1. Działanie 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit w punkcie Minimalny wkład własny ostatecznego odbiorcy jako % wydatków kwalifikowalnych zwiększono dodano w tiret pierwsze zapis w brzmieniu: „(z wyjątkiem typu 5 Brexit bez straty – rekompensaty)”
  4. w podrozdziale 4.1. Działanie 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit w punkcie Okres realizacji projektów dodano na końcu akapit w brzmieniu: „Dla Typu 5 okres realizacji projektów trwa od dnia 1 stycznia 2021 r. do 3 miesięcy kalendarzowych licząc od następnego miesiąca, w którym złożono wniosek o dofinansowanie projektu”.
  5. dodano rozdział 4.1.5. „TYP 5. BREXIT BEZ STRATY – REKOMPENSATY
Skip to content