Zmiany w Programie Re_Open UK od 03.01.2023

Korzystne zmiany w Programie Re_Open UK od 2023 r.

Informujemy o wprowadzeniu zmian do Programu Re_Open_UK. Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców i obowiązują od dnia 03.01.2023 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian:

  1. w podrozdziale 4.1. Działanie 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit w punkcie Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (EUR), lit. a zmieniono brzmienie podpunktu z: Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 10 000,00 EUR  (nie dotyczy Typu 4: Brexit bez straty)” na „Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: nie dotyczy”. 
  2. w podrozdziale 4.1. Działanie 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit w punkcie Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (EUR) zwiększono w lit. b: maksymalną wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: z 500 000,00 EUR na 5 000 000,00 EUR.
  3. w podrozdziale 4.1. Działanie 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit
    w punkcie Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (EUR) zwiększono w lit. d: Maksymalną wartość kosztów kwalifikowalnych na inwestycje (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne): z 500 000,00 EUR na 5 000 000,00 EUR.
  4. w podrozdziale 4.1. Działanie 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit
    w punkcie Okres realizacji projektów zmieniono brzmienie ostatniego akapitu z: „Dla Typu 4 okres realizacji projektów trwa od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia ogłoszenia na stronie internetowej Podmiotu Zarządzającego Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów” na: „Dla Typu 4 okres realizacji projektów trwa od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu”.
  5. w podrozdziale 4.1.2. TYP 2. RE_START INWESTYCYJNY w punkcie Informacje szczegółowe dla typu projektu usunięto akapit w brzmieniu: „Zakres zaplanowanych przedsięwzięć związanych z wejściem na nowe rynki musi być uzasadniony i wynikać z posiadanego przez przedsiębiorcę modelu biznesowego, strategii/planów rozwoju lub przeprowadzonej analizy w zakresie potrzeb przedsiębiorstwa”.
  6. w podrozdziale 4.1.4. TYP 4. BREXIT BEZ STRATY w punkcie Informacje szczegółowe dla typu projektu zmieniono brzmienie akapitu trzeciego. Dotychczasowy zapis: „Dofinansowaniu podlegać będą wyłącznie koszty, które przedsiębiorcy ponieśli od 1 stycznia 2020 r. do momentu ogłoszenia na stronie internetowej Podmiotu Zarządzającego Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów” zastąpiono następującym: „Dofinansowaniu podlegać będą wyłącznie koszty, które przedsiębiorcy ponieśli od 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie”. 

Poniżej aktualna wersja Programu Re_Open UK z 03.01.2023:

Skip to content