Zmiany w zakresie ogłaszania list rankingowych wniosków

W związku z trwającą oceną wniosków o dofinansowanie w ramach rund naborów od PBAR.02.01.00- IP.01-00-031/23 informujemy, że w celu przyspieszenia wyłaniania wniosków do dofinansowania oraz zawierania umów o dofinansowanie projektów, Podmiot Zarządzający wprowadza mechanizm, który ma na celu etapowe ogłaszanie list rankingowych.

Proces ten ma na celu jak najszybsze przekazywanie informacji o wyniku oceny projektów wnioskodawcom. Jest on w pełni przejrzysty i nie rodzi konsekwencji finansowych, gdyż w każdej z rund naborów zaplanowana alokacja w pełni pokrywała wartość wnioskowanego dofinansowania.

W Regulamin naboru wniosków zmiana dotyczy:

uzupełnienia treści § 14 oraz dostosowanie treści § 3 ust. 8, § 13 ust.4 i § 18 ust. 2 do zmian ujętych w § 14.

W Suplement do Regulaminu naboru wniosków zmiana dotyczy:

uzupełnienia treści § 14 oraz dostosowanie treści § 3 ust. 9, § 13 ust. 6 i § 18 ust. 2 do zmian ujętych w  § 14.

Zmianie uległ załącznik nr 5 do Regulaminu naboru wniosków – Regulamin KOP – poprzez dodanie zapisów o protokole częściowym.

Skip to content